ลินุกซ์ทะเล

วันพุธ, กรกฎาคม 07, 2547

การทำ Gateway เพื่อ Share Internet แบบง่ายๆ ด้วย Linux

ทำได้ง่ายๆ ครับ ตามขั้นตอนนี้เลย ลองดูนะครับ

1. แก้ใขไฟล์ /etc/sysctl.conf
# vi /etc/sysctl.conf
แก้ใขค่า net.ipv4.ip_forward = 0 ให้เป็น 1

2. ทำการ restart network ใหม่
# /etc/init.d/network restart
ถ้าไม่ต้องการ restart network สามารถใช้คำสั่งนี้แทนได้
# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

3. ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อโมเดม โดยใช้คำสั่ง wvdial
# wvdialconf /etc/wvdial.conf

4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งค่าต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, Username, Password
# vi /etc/wvdial.conf

5. ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต
# wvdial

หลังจากนั้นให้ เปิดหน้าจอ terminal อีกหน้าจอ (Ctrl+Alt+F2) เพราะหน้าจอเดิมที่เราใช้คำสั่ง wvdial มันจะค้างอยู่

6. กำหนดค่าของ iptables firewall ให้ทำหน้าที่เป็น NAT แบบ Masquerade
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# /etc/init.d/iptables save

7. กำหนดค่าของ Default Gateway ในเครื่องลูกข่ายให้ชี้มาที่เครื่องที่ทำ Gateway ใว้